Overslaan en naar de inhoud gaan

Bestuursorgaan

Management Board

Het Management Board bestaat momenteel uit drie leden :

Directiecomité

Het directiecomité bestaat uit 11 leden:

 

Raad van toezicht

Het Supervisory Board houdt voortdurend toezicht op het Management Board, onder de voorwaarden bepaald door de wet, de statuten van de vennootschap en het huishoudelijk reglement van de Supervisory Board en zijn commissies. De Supervisory Board zal controles uitvoeren die zij nodig achten en kan alle documenten opvragen om zijn taken transparant te kunnen vervullen.

Meer lezen

Met name na afloop van elk halfjaar zal het Supevisory Board de door het Management Board opgestelde halfjaarlijkse en jaarlijkse geconsolideerde financiële rekeningen controleren. Op elke jaarlijkse algemene vergadering zal het Supervisory Board verslag uitbrengen van zijn opmerkingen over het door het Management Board opgestelde managementverslag en over de geconsolideerde jaarrekening over het voorgaande jaar.

Het Supervisory Board wordt regelmatig door Management Board geïnformeerd over de managementdoelstellingen van de groep Elis en hun vervulling (met name met betrekking tot het jaarlijkse budget en het investeringsplan), evenals over het beleid inzake investeringen, risicobeheersing en personeelsbeheer en hun implementatie in de groep. Het Management Board brengt ook ongebruikelijke situaties aan het licht.

Het huishoudelijk reglement van het Supervisory Board vermeldt ook de verplichtingen van zijn leden zoals beschreven in de AFEP-MEDEF Code over corporate governance. In de statuten is met name bepaald dat de leden van het Supervisory Board aanvullende opleiding kunnen vragen over de bijzondere kenmerken van de vennootschap en van de ondernemingen die zij controleert, hun ondernemingen en hun bedrijfssectoren, en ook incidenteel informatie kunnen vragen aan de leden van het Management Board of leden van het Directiecomité. Ten slotte is ook bepaald dat leden van het Supervisory Board in het algemeen periodiek en continu informatie zullen ontvangen over de resultaten, activiteiten en ontwikkelingen van de onderneming.

Het huishoudelijk reglement van het Supervisory Board bepaalt de voorwaarden van zijn vergaderingen. Bijgevolg worden vergaderingen van het Supervisory Board bijeengeroepen door zijn voorzitter of, in geval van verhindering door zijn vice-voorzitter, en met alle beschikbare middelen, zelfs mondeling.

De voorzitter roept het Supervisory Board echter bijeen wanneer ten minste één lid van het Management Board of ten minste een derde van de leden van de raad van commissarissen daartoe een gerechtvaardigd schriftelijk verzoek indient binnen 15 dagen na ontvangst van dat verzoek. Als het verzoek onbeantwoord blijft, kunnen de auteur(s) de vergadering zelf bijeenroepen en de agenda voor de sessie verstrekken.

Het Supervisory Board vergadert ten minste eens in de drie maanden, namelijk om het kwartaalverslag te onderzoeken dat het Managment Board aan hen moet voorleggen, indien nodig door het Auditcomité, en om de documenten en informatie die door het Management Board zijn verstrekt, te controleren en te controleren, en op elk ander moment, wanneer dat in het belang is van de onderneming. De frequentie en duur van de zittingen dienen zodanig te zijn dat onderwerpen die onder de verantwoordelijkheid van het Supervisory Board vallen, kunnen worden onderzocht en uitgediept.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de vice-voorzitter worden zij voorgezeten door een door de raad aangewezen commissaris. Voor de berekening van het quorum en de meerderheid van de leden van het Supervisory Board worden de aanwezige leden in aanmerking genomen die aanwezig zijn via videoconferenties of telefonische vergaderingen die hun identificatie mogelijk maken en hun effectieve deelname kunnen garanderen, onder de gestelde voorwaarden door toepassing van wet- en regelgeving.

Ten slotte is in de statuten de methodiek vastgelegd voor het beoordelen van het functioneren van het Supervisory Board. Daartoe moet het Supervisory Board, op basis van het rapport van de Benoemings- en Remuneratiecommissie, eenmaal per jaar een punt op zijn agenda plaatsen om zijn werkwijze te beoordelen. Een formele beoordeling van het Supervisory Board en zijn commissies dient minimaal eens in de drie jaar plaats te vinden, eventueel onder leiding van een onafhankelijk lid van het Supervisory Board en, indien nodig, bijgestaan ​​door een externe adviseur. Het jaarverslag informeert de aandeelhouders over de resultaten van de beoordelingen en eventuele vervolgacties.

Sluiten

Auditcommissie

De auditcommissie heeft als opdracht de opvolging te garanderen van de kwesties met betrekking tot de verwerking en de controle van de boekhoudkundige en financiële informatie, en na te gaan of de opvolging van de risico’s en de interne operationele controle doeltreffend functioneert, zodat de raad van toezicht zijn controle- en onderzoeksopdracht terzake kan uitoefenen. In het kader hiervan oefent de commissie met name de volgende hoofdopdrachten uit (i) toezicht op het opstellen van de financiële verslaglegging, (ii) toezicht op de doeltreffendheid van de interne controlesystemen, van de interne audit en het beheer van de risico’s met betrekking tot de financiële en boekhoudkundige informatie, (iii) toezicht op de wettelijke controles van de financiële en geconsolideerde rekeningen door de accountants van de Onderneming, (iv) toezicht op de onafhankelijkheid van de accountants.

 • Leden

  Antoine Burel
  Voorzitter

  Thierry Morin
  Lid

  Magali Chesse
  Lid

 • Intern reglement van de auditcommissie

  Dat bepaalt dat de commissie over alle middelen moet beschikken die zij nodig acht om haar opdracht uit te voeren. De commissie kan met name de accountants van de ondernemingen van de Groep, de financieel directeurs, de boekhouders en de directeur thesaurie evenals het hoofd van de interne audit bevragen. Als de commissie dit wenst kunnen deze hoorzittingen zonder de aanwezigheid van de directieleden worden gehouden. Het is bovendien mogelijk dat de directie wordt gevraagd om aan de commissie alle informatie te bezorgen. De commissie kan tevens contact opnemen met de leden van het uitvoerend comité nadat de directievoorzitter daarvan in kennis is gesteld en met de plicht er rekenschap van te geven aan de raad van toezicht en aan de directie. De commissie heeft inzage in belangrijke documenten die verband houden met haar bevoegdheid (mededelingen van financieel analisten, mededelingen van ratingbureaus, syntheses van auditopdrachten…). Als zulks gewenst is kan de commissie tevens om aanvullende studies verzoeken.

  De controle van de jaar- of halfjaarrekeningen door de auditcommissie moet gepaard gaan met een presentatie door de accountants waarbij de nadruk ligt op de essentiële punten van de resultaten, de weerhouden boekhoudkundige keuzes, evenals met een presentatie door de financieel directeur waarin de blootstelling aan de risico’s en de belangrijke engagementen van de onderneming die niet in de balans zijn opgenomen, worden beschreven.  Deze vergaderingen worden gehouden vóór de vergadering van de raad van toezicht.

Benoemings-, belonings- en bestuurscommissie

De belangrijkste opdracht van de benoemings-, belonings- en bestuurscommissie bestaat in het verlenen van bijstand aan de raad van toezicht bij de samenstelling van de bestuursorganen van de onderneming en bij de geregelde vaststelling en waardering van alle beloningen en voordelen van de directieleden, met inbegrip van alle uitgestelde voordelen en/of vergoedingen voor vrijwillig of gedwongen vertrek uit de Groep. In dit kader voert de commissie de volgende opdrachten uit (i) voorstellen voor benoeming van de leden van de raad van toezicht, van de directie en van de commissies van de raad, en analyse van de kandidatuur van de leden die niet onafhankelijk zijn van de raad van bestuur, (ii) jaarlijkse evaluatie van de cumulatie van mandaten van de leden van de raad van toezicht, (iii) onderzoek en voorstellen aan de raad van toezicht inzake alle elementen en voorwaarden van de vergoeding voor de directieleden, (iv) onderzoek en voorstellen aan de raad van toezicht in verband met de verdeelsleutel voor de aanwezigheidspenningen, (v) uitzonderlijke opdrachten.

 • Leden

  Fabrice Barthélemy
  Chairman

  Thierry Morin
  Independent Member

  Valérie Gandré
  Member 

Commissie voor sociale, milieu- en maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO)

De algemene opdracht van de commissie voor sociale, milieu- en maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO) bestaat erin de raad van toezicht bij te staan bij het toezicht op het beleid en de strategie van de Groep inzake MVO.
In deze context bestaat de opdracht van de MVO-commissie er meer bepaald in dat er moet worden nagedacht over de engagementen en de richtsnoeren van de Groep wat betreft MVO, erover te waken dat de Groep zo goed mogelijk anticipeert op de belangrijkste uitdagingen, risico’s en opportuniteiten inzake MVO en aanbevelingen te formuleren met betrekking tot het MVO-beleid en de desbetreffende verwezenlijkingen van de Groep.

 • Leden

  Florence Noblot
  Voorzitter van het Comité voor sociale, milieu- en maatschappelijke verantwoordelijkheid

  Amy Flikerski
  Lid van het Comité voor sociale, milieu- en maatschappelijke verantwoordelijkheid

  Philippe Delleur
  Lid van het Comité voor sociale, milieu- en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Personen verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekeningen

PricewaterhouseCoopers Audit

Vertegenwoordigd door Edouard Sattler
Lid van de Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles

63, rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine

Mandaat werd vernieuwd op de algemene vergadering van 23 mei 2019 voor de duur van zes boekjaren, d.w.z. tot afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekeningen van het per 31 december 2024 afgesloten boekjaar.

Mazars

Vertegenwoordigd door Isabelle Massa
Lid van de Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles

61, rue Henri Regnault
Tour Exaltis
92400 Courbevoie

Mandaat werd vernieuwd op de algemene vergadering van 23 mei 2019 voor de duur van zes boekjaren, d.w.z. tot afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekeningen van het per 31 december 2024 afgesloten boekjaar.

 

 

Contact opnemen

Informatie nodig ? Neem contact met ons op !

Informatie aanvragen

*Verplichte velden

Postcode

De persoonlijke informatie en gegevens die via dit formulier worden verzameld, zullen elektronisch worden verwerkt om te kunnen reageren op uw verzoeken voor informatie over onze diensten. Zij kunnen worden gebruikt voor commercieel prospectie, aangepast aan uw behoeften, en voor de uitvoering van het contract.
Wanneer u de formulieren invult, worden de verzamelde gegevens verwerkt met het doel aan uw verzoek te voldoen, op basis van uw toestemming. U kunt ons privacybeleid lezen.

Teruggebeld worden

*Verplichte velden

Postcode

De persoonlijke informatie en gegevens die via dit formulier worden verzameld, zullen elektronisch worden verwerkt om te kunnen reageren op uw verzoeken voor informatie over onze diensten. Zij kunnen worden gebruikt voor commercieel prospectie, aangepast aan uw behoeften, en voor de uitvoering van het contract.
Wanneer u de formulieren invult, worden de verzamelde gegevens verwerkt met het doel aan uw verzoek te voldoen, op basis van uw toestemming.
U kunt ons privacybeleid lezen.