Als verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt ELIS BELGIUM zich ertoe de wettelijke en reglementaire bepalingen en met name de Verordening (EU) nr. °2016/679 van 27 april 2016 te respecteren.

ELIS BELGIUM neemt alle voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te bewaren en met name om te voorkomen dat die gegevens verkeerd worden weergegeven, beschadigd of dat niet-bevoegde derden er toegang toe kunnen hebben.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ BIJ U, HOE MAKEN WIJ DAAR GEBRUIK VAN EN HOELANG WORDEN DIE DOOR ONS BEWAARD?

 

1. Verzoek om inlichtingen en bestek:

De in dit formulier aangegeven inlichtingen en persoonsgegevens worden digitaal verwerkt om uw verzoeken om informatie over onze dienstaanbiedingen te kunnen beantwoorden.  Zij kunnen worden gebruikt voor aan uw wensen aangepaste commerciële prospectiedoeleinden en voor de uitvoering van het contract.

Wanneer u de formulieren invult, worden de verzamelde gegevens op basis van uw toestemming verwerkt om te kunnen antwoorden op uw aanvraag.

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor ELIS BELGIUM.

De inlichtingen worden doorgestuurd naar binnen de Europese Unie gelegen bedrijven van de groep ELIS, die er gebruik van maken om uw verzoeken om informatie over onze dienstaanbiedingen te kunnen beantwoorden en om het contract uit te voeren. Zij kunnen tevens worden doorgestuurd naar dienstverlenende bedrijven (bijv. onze webmasters of marketingbureaus die voor ons bepaalde online activiteiten beheren) en naar onze technische dienstverleners (die bijv. de website hosten...) in de Europese Unie of in een land dat gepaste bescherming biedt. 

Wanneer u op deze site gegevens vermeldt, aanvaardt u uitdrukkelijk dat deze op de website verzamelde gegevens mogen worden doorgestuurd naar elk bedrijf van de groep Elis om direct een antwoord te kunnen sturen, of naar de dienstverleners van die bedrijven, met de uitsluitende bedoeling u de nodige inlichtingen te kunnen verstrekken over bepaalde diensten die u mogelijk aanbelangen of om het contract uit te voeren. 

ELIS BELGIUM vereist van haar dienstverleners dat zij uw persoonsgegevens enkel mogen gebruiken om de diensten te beheren die ELIS BELGIUM aan hen heeft opgedragen. ELIS BELGIUM verzoekt deze dienstverleners tevens om altijd zodanig te handelen dat zij in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde wetten inzake de bescherming van de persoonsgegevens en om bijzondere aandacht te besteden aan het vertrouwelijke karakter van deze gegevens.

 

Hoelang worden deze persoonsgegevens door ons bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens net zolang als nodig om de taak te kunnen uitvoeren waarvoor wij deze gegevens bewaren.

De persoonsgegevens die in het kader van de uitvoering van onze contracten zijn verzameld, worden gedurende vier jaar bewaard vanaf het ogenblik waarop zij door de verantwoordelijke voor de verwerking zijn verzameld of vanaf het laatste van de potentiële klant uitgaande contact.

 

2.Sollicitatiezone

De antwoorden op de vragen voorafgegaan door een asterisk zijn verplicht. Geen antwoord kan ertoe leiden dat er geen goed gevolg aan uw kandidatuur wordt gegeven. In de andere gevallen zijn de antwoorden facultatief en heeft dat geen enkel gevolg voor de opvolging van uw dossier.

In overeenstemming met de arbeidswetgeving willen wij u ervan in kennis stellen dat rekruteringsprocedure van onze onderneming gesprekken en, voor sommige functies, tests omvat.

ELIS BELGIUM is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die naar aanleiding van uw kandidaatstelling (via onze website of spontane sollicitatie) zijn doorgestuurd.

Wij stellen u ervan in kennis dat de u betreffende gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld. De verzamelde gegevens zijn bestemd voor ELIS BELGIUM en voor de desbetreffende in de Europese Unie gelegen bedrijven van de groep ELIS. Deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van uw sollicitatie. Het is mogelijk dat onze technische dienstverleners (bijv. hosting van de website…) in de Europese Unie of in een land dat gepaste bescherming biedt voor het onderhoud van de website toegang tot uw gegevens moeten verschaffen.

ELIS BELGIUM vereist van haar technische dienstverleners dat zij uw persoonsgegevens enkel mogen gebruiken om de diensten te beheren die ELIS BELGIUM aan hen heeft opgedragen. ELIS BELGIUM verzoekt deze dienstverleners tevens om altijd zodanig te handelen dat zij in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde wetten inzake de bescherming van de persoonsgegevens en om bijzondere aandacht te besteden aan het vertrouwelijke karakter van deze gegevens.

Uw persoonsgegevens worden, indien u daarvoor toestemming geeft, enkel gebruikt voor het rekruteringsbeheer.

Hoelang worden deze persoonsgegevens door ons bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens net zolang als nodig om de taak te kunnen uitvoeren waarvoor wij deze gegevens bewaren.

Uw gegevens worden gedurende maximaal vierentwintig maanden bewaard vanaf uw laatste update van uw kandidaatsaccount.

Uw Rechten

Overeenkomstig de geldende regelgeving heeft u het recht om de u betreffende gegevens in te zien, u ertegen te verzetten, te corrigeren en te verwijderen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Bij toepassing van de verordening 2016/679 van 27 april 2016 kan elke natuurlijke persoon vanaf 25 mei 2018 het recht uitoefenen om de verwerking te beperken, zijn gegevens en de overdraagbaarheid te wissen.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft in verband met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of gebruiken, of indien u een van uw hierboven vermelde rechten wenst uit te oefenen, verzoeken wij u ons te willen contacteren een schrijven te rechten aan het adres ELIS BELGIUM - – Persoonsgegevens - boulevard Industriel 145 – 1070 Bruxelles.

U dient uw verzoek te ondertekenen en een fotokopie van een door u ondertekend identiteitsdocument bij te voegen en het adres te vermelden waarop u het antwoord wilt ontvangen. Wij zullen u een antwoord sturen binnen de maand volgend op de ontvangst van uw verzoek

Als het antwoord u niet voldoet, kunt u beroep aantekenen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL).

Cookiesbeleid

Doel van de gebruikte cookies

De cookies die op deze website worden gebruikt dienen om u veiliger en makkelijker op de site te laten surfen. Met deze cookies kunnen wij ook het gebruik en het aantal bezoeken aan de site analyseren, de aangeboden services en de veiligheid verbeteren.

Welke cookies gebruiken wij?

De op de website gebruikte cookies zijn de cookies van door ELIS BELGIUM op beperkende wijze zijn gekozen om vooropgestelde doelstellingen te halen.

ELIS BELGIUM maakt gebruik van de services van de Amerikaanse onderneming Google Inc.

De gegevens die door middel van de cookies worden verzameld, worden doorgestuurd naar en opgeslagen door Google Inc.

Met de service Google Analytics kan het aantal bezoekers worden geteld en kan tevens wordt vastgesteld op welke wijze zij gebruik maken van de site. Deze cookies worden op de computer van de gebruiker geplaatst en worden gelezen zodra de gebruiker naar een website surft die gebruik maakt van Google Analytics.

De door deze cookies gegenereerde gegevens betreffen - uw gebruik van de website ;- uw IP-adres om te bepalen waar de verbinding is gemaakt. Na localisatie wordt dit laatste gegeven meteen naamloos gemaakt en niet doorgegeven aan ELIS BELGIUM.

Meer inlichtingen over de service van Google Analytics vindt u op de pagina http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Toestemming

Wanneer u op onze website surft kunnen wij door cookies te plaatsen en uit te lezen uw surfgewoonten leren kennen en het aantal bezoeken aan onze website tellen.

U kunt de op de website gebruikte cookies ook beheren door uw browser in te stellen zoals hierna wordt uiteengezet.

Levensduur van de cookies

De levensduur van de cookies is beperkt tot 13 maanden nadat zij voor het eerst op uw computer werden geplaatst.

Cookiesbeleid

Er bestaan meerdere mogelijkheden om de cookies te verwijderen.

De meeste browsers zijn standaard zodanig ingesteld dat cookies kunnen worden geïnstalleerd. U heeft evenwel de volgende keuzemogelijkheden: altijd cookies accepteren, cookies systematisch weigeren of  cookies toestaan naargelang de website waarop u surft. De browser kan ook zodanig worden ingesteld dat u per geval beslist of cookies al dan niet worden aanvaard voordat ze worden geïnstalleerd. U kunt de cookies ook regelmatig via uw browser wissen. Denk eraan om alle browsers op uw verschillende terminals (tablets, smartphones, computers) naar uw wens in te stellen.

Het cookiebeheer en uw keuzes instellen verschilt naargelang de browser. Hoe u de browser voor cookies naar uw wensen kunt instellen, vindt u in het helpmenu van uw browser.

Opgelet evenwel: wanneer u de browser heeft ingesteld om cookies te weigeren, zult u geen toegang hebben tot sommige functies, pagina's of delen van de website. Wij kunnen daar niet aansprakelijk voor worden gesteld.