Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacybeleid

ELIS BELGIUM - LUXEMBURG besteedt als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking bijzondere aandacht aan de bescherming van de persoonsgegevens van elke gebruiker van de website https://be.elis.com/be-fr en verbindt er zich toe het beste niveau van bescherming van deze gegevens te garanderen overeenkomstig de wettelijke bepalingen nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden ("Wet Informatica en Vrijheden") en de Europese Verordening 2016/79 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("GDPR").

Tijdens het surfen op de website kan ELIS BELGIUM - LUXEMBURG de internetgebruiker om een aantal inlichtingen en persoonsgegevens vragen. De editor geeft aan of deze gegevens verplicht of facultatief zijn.

ELIS BELGIUM - LUXEMBURG neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te beschermen, maar vooral om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk worden gemaakt voor onbevoegde derden.

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe ELIS BELGIUM - LUXEMBURG de gegevens gebruikt die tijdens uw gebruik van de website worden verzameld. In dit beleid gebruiken wij ELIS BELGIUM - LUXEMBURG, "wij", "ons" en "onze" om te verwijzen naar de verantwoordelijke voor de verwerking en gebruiken wij "u", "uw", "uw" om te verwijzen naar de gebruiker van de website.

I - Wat zijn persoonsgegevens?

"Persoonsgegevens" betekent alle informatie aan de hand waarvan u direct (bijvoorbeeld uw naam) of indirect (bijvoorbeeld via gepseudonimiseerde gegevens zoals een unieke identificatiecode) kan worden geïdentificeerd. Dit betekent dat persoonsgegevens informatie omvatten zoals e-mailadressen, gebruikersnamen, door de gebruiker gegenereerde inhoud, geslacht, adres, functie (bv. verkoper, manager, enz.). Persoonsgegevens kunnen ook unieke numerieke identificatiecodes omvatten, zoals het IP-adres van uw computer of het MAC-adres van uw mobiele toestel, maar ook cookies.

II- Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u, hoe gebruiken wij die en hoe lang worden die bewaard?

1. Commerciële relaties:

ELIS BELGIUM - LUXEMBURG verzamelt en verwerkt persoonsgegevens wanneer u:

  • het contactformulier op de Website gebruikt;
  • onze e-mailberichten beantwoordt;
  • zich abonneert op onze nieuwsbrief;
  • aanvaardt dat wij cookies plaatsen wanneer u de website bezoekt.

 Deze verzamelde informatie en persoonsgegevens worden op geautomatiseerde wijze verwerkt om te kunnen voldoen aan uw verzoeken met betrekking tot ons dienstenaanbod. Zij kunnen worden gebruikt voor aan uw behoeften aangepaste commerciële prospectie en voor de uitvoering van het commerciële contract.

Wanneer u het contactformulier invult of een verzoek tot inschrijving op onze nieuwsbrief indient, worden de verzamelde gegevens verwerkt om op basis van uw toestemming aan uw specifieke verzoek te voldoen.

Op de verwerking van persoonsgegevens voor onze klanten zullen de commerciële contracten die met onze klanten zijn gesloten van toepassing zijn.

ELIS BELGIUM - LUXEMBURG is de ontvanger van de verzamelde gegevens.

De informatie zal worden doorgegeven aan bedrijven van de ELIS Group die in de Europese Unie zijn gevestigd, en zal door hen worden verwerkt om te voldoen aan uw verzoeken voor informatie over onze dienstaanbiedingen en voor de uitvoering van het commerciële contract. De informatie kan ook worden doorgegeven aan dienstverleners (bijvoorbeeld onze webagentschappen of bedrijven voor marketingonderzoek die voor ons bepaalde online operaties of tevredenheidsenquêtes beheren) en aan onze technische dienstverleners (bijvoorbeeld hosting van de site, enz.), die gevestigd zijn in de Europese Unie of in een land dat voldoende garanties biedt.

Door gegevens op deze site te leveren, stemt u uitdrukkelijk in met de verzending van de op de website verzamelde gegevens naar een bedrijf van de Elis Groep dat rechtstreeks of via zijn dienstverleners op u kan reageren, met als enig doel u informatie te geven over onze diensten die voor u van belang kunnen zijn, of voor de uitvoering van uw contract.

ELIS BELGIUM - LUXEMBURG eist van haar dienstverleners dat zij uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om de diensten te beheren die ELIS BELGIUM - LUXEMBURG hen vraagt te verlenen. ELIS BELGIUM - LUXEMBURG eist van deze dienstverleners ook dat zij altijd handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en dat zij bijzondere aandacht besteden aan de vertrouwelijkheid van deze gegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden meedelen:

  • Als wij een bedrijf of activa verkopen, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan de potentiële koper van dat bedrijf of die activa. Indien Elis Services of een bedrijf van de ELIS Groep of een deel van haar/zijn activa door een derde wordt verworven, zijn de persoonsgegevens van haar cliënten die met deze activa verband houden, een van de overgedragen activa. In het laatste geval verwerkt de verwerver die als nieuwe verantwoordelijke voor de verwerking zal optreden, uw gegevens en is op de verwerking van uw persoonsgegevens zijn beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van toepassing.
  • Als wij verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze gebruiks-/verkoopvoorwaarden of andere voorwaarden waarmee u hebt ingestemd, af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Elis Services, haar klanten of haar werknemers te beschermen.
  • Als wij uw toestemming hebben.
  • Of als de wet het toelaat.

Wij verkopen of bieden uw persoonsgegevens niet aan.

Hoelang bewaren wij deze persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel waarvoor wij de gegevens bewaren te verwezenlijken.

De persoonsgegevens die in het kader van de uitvoering van onze contracten worden verzameld, worden gedurende drie jaar na het einde van het commerciële contract bewaard.

Voor aanvragen van informatie over onze producten en diensten of voor inschrijvingen op de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende 3 jaar vanaf het laatste contact op de Website, behalve indien:

- u uw recht uitoefent om uw gegevens te wissen onder de hieronder beschreven voorwaarden;

- een langere bewaartermijn is toegestaan of opgelegd in het kader van een wettelijke en reglementaire verplichting.

III – Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

In overeenstemming met de geldende regelgeving beschikt u over het recht van toegang tot, verzet tegen, rectificatie en verwijdering van de op u betrekking hebbende gegevens. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

In overeenstemming met de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 kan iedere natuurlijke persoon zijn/haar recht op beperking van de verwerking, op het wissen en de overdraagbaarheid van zijn/haar gegevens uitoefenen.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen (zie het gedeelte "Hoe kunt u contact met ons opnemen" hieronder). In dat geval heeft ELIS BELGIUM - LUXEMBURG één (1) maand tijd om u te antwoorden.

IV - Hoe kunt u ons bereiken?

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken, of indien u één van uw hierboven vermelde rechten wenst uit te oefenen, verzoeken wij u ons te contacteren op het adres ELIS BELGIË - LUXEMBURG - Persoonsgegevens - Industrielaan 145 - 1070 Brussel.

Uw verzoek moet ondertekend zijn en vergezeld gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs met uw handtekening en moet het adres vermelden waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. Binnen een maand na ontvangst van het verzoek zal u een antwoord ontvangen.

Indien het antwoord niet bevredigend is, kan de betrokkene de zaak voorleggen aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

V - Update van het privacybeleid

ELIS BELGIUM - LUXEMBURG behoudt zich het recht voor haar privacybeleid te updaten, vooral in geval van wijzigingen van het wettelijk kader. Wij raden u aan dit document, dat op onze website beschikbaar is, regelmatig te raadplegen, zodat u tijdig op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Contact opnemen

Informatie nodig ? Neem contact met ons op !

Informatie aanvragen

*Verplichte velden

Postcode

De persoonlijke informatie en gegevens die via dit formulier worden verzameld, zullen elektronisch worden verwerkt om te kunnen reageren op uw verzoeken voor informatie over onze diensten. Zij kunnen worden gebruikt voor commercieel prospectie, aangepast aan uw behoeften, en voor de uitvoering van het contract.
Wanneer u de formulieren invult, worden de verzamelde gegevens verwerkt met het doel aan uw verzoek te voldoen, op basis van uw toestemming. U kunt ons privacybeleid lezen.

Teruggebeld worden

*Verplichte velden

Postcode

De persoonlijke informatie en gegevens die via dit formulier worden verzameld, zullen elektronisch worden verwerkt om te kunnen reageren op uw verzoeken voor informatie over onze diensten. Zij kunnen worden gebruikt voor commercieel prospectie, aangepast aan uw behoeften, en voor de uitvoering van het contract.
Wanneer u de formulieren invult, worden de verzamelde gegevens verwerkt met het doel aan uw verzoek te voldoen, op basis van uw toestemming.
U kunt ons privacybeleid lezen.