Impressum

ELIS SERVICES
5 Boulevard Louis Loucheur
92210 Saint-Cloud, Frankrijk
Tel.: +33 (0)1 75 49 94 00
S.A. met een kapitaal van € 16.000.075
R.C.S. Nanterre 693 001 091
SIRET: 693 001 091 00091
BTW-nr.: FR 54 693 001 091

www.elis.com/nl

Directeur publicatie: Xavier Martiré
Verantwoordelijke voor de redactie: Jérémy Porte

Hosting:

Claranet SAS
18 rue du faubourg du Temple
75011 Paris
France
S.A.S. met een kapitaal van € 1.400.000
R.C.S Paris - 419 632 286
www.claranet.fr

 

DOEL VAN DE SITE 

De onderhavige informatie is bedoeld om de modaliteiten vast te stellen volgens welke Elis Services zijn website www.elis.com/nl (“website”) ten dienste stelt van de internetgebruikers, evenals de voorwaarden waaronder de internetgebruikers zich toegang kunnen verschaffen tot de website en die kunnen gebruiken. Bij elke verbinding met de website moet de onderhavige wettelijke informatie, die Elis Services te allen tijde kan wijzigen of updaten, worden nageleefd. Door het feit dat u naar de website surft en er gebruik van maakt, geeft u te kennen de onderhavige wettelijke informatie te zullen naleven. Als u niet akkoord gaat met de hierna vermelde clausules, raden wij u af nog langer gebruik te maken van deze website.

TOEGANG TOT DE WEBSITE

Elis Services doet er alles aan om de website toegankelijk te houden, maar is niet verplicht daar ook in te slagen

Als gevolg van onderhoud, updates en om welke andere maar vooral technische reden ook kan de toegang tot de website onderbroken zijn. Elis services is geenszins verantwoordelijk voor deze onderbrekingen en voor de mogelijke gevolgen voor de surfer.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Elis Services of de Partners van de website zijn de houders van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website die hun eigendom is of zijn houders van de betreffende gebruiksrechten op de inlichtingen en beelden in de website. De logo’s zijn gedeponeerde merken.

De inhoud (met name gegevens, inlichtingen, foto's, illustraties, logo's, merken, enz.) die op de website worden getoond of er beschikbaar zijn, zijn auteursrechtelijk en door de intellectuele eigendomsrechten beschermd en zijn de uitsluitende eigendom van hun respectieve uitgevers. Kopieën, reproducties, voorstellingen, aanpassingen, vervalsingen, wijzigingen, publicaties, hetzij gedeeltelijk of volledig, van de inhoud van de website ongeacht of die van het bedrijf of van een derde is, en ongeacht met welk procedé die zijn uitgevoerd, zijn verboden, tenzij het om één enkele kopie op één enkele computer gaat en het uitsluitend voor privé en persoonlijk gebruik is van de internetgebruiker. Vervalsingen van of wijzigingen aan deze documenten of het gebruik ervan voor een ander doel betekent een inbreuk op de eigendomsrechten van Elis Services of van derden.

De op deze website voorgestelde elementen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en worden zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie ter beschikking gesteld en kunnen nooit aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding.

De toegang tot de website verleent geen enkel recht op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website. De op de website toegankelijke elementen, met name in de vorm van teksten, foto’s, beelden, icoontjes, kaarten, geluid, video’s, software, databases, gegevens zijn eveneens beschermd door de intellectuele en industriële eigendomsrechten en andere privatieve rechten waarvan ELIS SERVICES of de Partners daarvan houder zijn.

VERANTWOORDELIJKHEID

Elis Services geeft geen garantie dat de website geen onregelmatigheden, fouten of bugs bevat en ook niet dat die zullen worden gecorrigeerd, en evenmin dat de website zonder onderbreking of stoornissen zal werken, of dat hij compatibel is met bepaalde hardware of configuraties. De op de website weergegeven documenten en inlichtingen worden ongewijzigd gepubliceerd zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard ook. Elis Services behoudt zich het recht voor om de inhoud van zijn website te allen tijde, zonder enige voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. Elis Services kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat computermateriaal van de internetgebruikers wordt besmet als gevolg van een doorgegeven virus of andere computerbesmetting. De gebruiker van deze website dient alle gepaste maatregelen te treffen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen op het internet. Elis Services, de medewerkers, leveranciers daarvan of de op de website vermelde partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld, uit hoofde van een vordering wegens contractuele aansprakelijkheid, wegens onrechtmatige daad of van om het even welke andere vordering, voor directe of indirecte schade, hetzij incidenteel of bijkomend, of van welk andere aard ook, of voor enige schade, met name van financiële of commerciële aard, die het gevolg is van het gebruik of van de volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid de website te gebruiken of van enige informatie die op de website is verkregen.

HYPERTEKSTLINK

De website internet kan hypertekstlinks bevatten naar partnersites van Elis Services of van derden. Elis Services oefent geen enkele controle uit op deze websites en kan bijgevolg ook niet aansprakelijk worden gesteld wat betreft de beschikbaarheid van deze websites, voor hun inhoud, de publiciteit, de verkrijgbare producten en/of services op of vanaf deze websites. Het creëren van hypertekstlinks naar de website dient voorafgaand door Elis Services te worden goedgekeurd.